AI Beleid voor het Gebruik van Content van Justin Manders Fotografie

Datum: 10 augustus 2023

1. Definities:

 • Website: Verwijst naar de website van Justin Manders Fotografie.
 • Content: Verwijst naar alle foto’s, tekst, afbeeldingen en andere media die op de Website worden gepresenteerd.
 • Gebruiker: Elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Content voor AI doeleinden.

2. Gebruik van Content:

 • Het is de Gebruiker niet toegestaan de Content van de Website te scrapen, kopiëren, downloaden, verspreiden, of te gebruiken voor het maken van datasets voor kunstmatige intelligentie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Justin Manders Fotografie.

3. Toestemming:

 • Schriftelijke toestemming voor het gebruik van Content kan worden aangevraagd via de opgegeven contactinformatie. Toestemming kan naar eigen goeddunken van Justin Manders Fotografie worden verleend of geweigerd.

3.1. Bewijs van Toestemming:

 • Gebruikers die schriftelijke toestemming hebben verkregen om content te gebruiken, moeten dit bewijs te allen tijde kunnen voorleggen.

3.2. Duur van Toestemming:

 • De toestemming is geldig voor een periode van één jaar vanaf de datum van verlening, tenzij anders vermeld in de schriftelijke toestemming.

3.3. Terugtrekking van Toestemming:

 • Justin Manders Fotografie behoudt zich het recht voor om eerder verleende toestemming in te trekken. In een dergelijk geval moet de Gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van de content en alle afgeleide datasets verwijderen.

4. Opslag en Beveiliging:

 • Gebruikers die toestemming hebben om content te gebruiken voor AI-doeleinden moeten zorgen voor adequate beveiliging van de datasets om ongeautoriseerde toegang, wijziging of verwijdering te voorkomen.

5. Gebruik door Derden:

 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van Justin Manders Fotografie is het de Gebruiker niet toegestaan de content of afgeleide datasets te verkopen, delen, distribueren of op enige andere manier beschikbaar te stellen aan derden.

6. Verantwoordelijkheid voor Afgeleide Werken:

 • Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor alle afgeleide werken die zijn gemaakt op basis van de content. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eventuele negatieve of schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke afgeleide werken.

7. Transparantie over Gebruik:

 • Gebruikers kunnen verplicht worden om duidelijk aan te geven hoe, waar en waarom ze de content gebruiken in hun AI-toepassingen.

8. Aansprakelijkheid:

 • Justin Manders Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de content door de Gebruiker in AI-toepassingen.

9. Beëindiging:

 • Voorwaarden waaronder de overeenkomst of toestemming kan worden beëindigd, zijn onderhevig aan de discretie van Justin Manders Fotografie en zullen duidelijk worden gecommuniceerd aan de Gebruiker. Gevolgen van dergelijke beëindiging zullen onder andere inhouden het stoppen van gebruik en het verwijderen van alle afgeleide datasets.

10. Eerdere Scraping Acties:

 • Gebruikers die vóór de implementatiedatum van dit AI Beleid content hebben gescraped, gekopieerd, gedownload of anderszins hebben gebruikt voor AI-doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Justin Manders Fotografie, zijn verplicht om alle dergelijke content en afgeleide datasets binnen 30 dagen na de implementatiedatum van dit beleid te verwijderen en te vernietigen. Bewijs van deze verwijdering en vernietiging moet schriftelijk aan Justin Manders Fotografie worden verstrekt.

11. Boetes bij Inbreuk:

 • Inbreuk op dit AI Beleid kan resulteren in boetes zoals hieronder uiteengezet:
  • Eerste overtreding: Een boete van €10.000.
  • Tweede overtreding: Een boete van €25.000.
  • Elke daaropvolgende overtreding: Een boete van €50.000.
 • Naast boetes behoudt Justin Manders Fotografie zich het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen tegen de overtreder. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het eisen van schadevergoeding of het aanspannen van een rechtszaak.

12. Overige Bepalingen:

 • Alle intellectuele eigendomsrechten van de Content blijven te allen tijde eigendom van Justin Manders Fotografie. Geen enkel deel van dit beleid zal worden geïnterpreteerd als een overdracht van dergelijke rechten aan de Gebruiker of een derde partij.
 • Justin Manders Fotografie behoudt zich het recht voor om dit AI Beleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen effectief worden zodra ze op de Website worden gepubliceerd.

13. Contact:

 • Voor vragen, opmerkingen of zorgen met betrekking tot dit AI Beleid, kunt u contact opnemen met Justin Manders Fotografie via de op de Website vermelde contactgegevens.

14. Toepasselijk Recht:

 • Dit AI Beleid en de relatie tussen de Gebruiker en Justin Manders Fotografie worden beheerst door de wetten van het land waarin Justin Manders Fotografie is gevestigd. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit AI Beleid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in hetzelfde land.